Elton John - Elton John [VINYL]

Disc 1
1. Your Song - Elton John (4.04)
2. I Need You to Turn To - Elton John (2.32)
3. Take Me to the Pilot - Elton John (3.46)
4. No Shoe Strings On Louise - Elton John (3.31)
5. First Episode at Hienton - Elton John (4.48)
6. Sixty Years On - Elton John (4.35)
7. Border Song - Elton John (3.22)
8. The Greatest Discovery - Elton John (4.12)
9. The Cage - Elton John (3.28)
10. The King Must Die - Elton John (5.21)


Subscribe